Židovská náboženská obec v Nitre
Cintorín
Opening hours of the Jewish Cemetery in Nitra – Klokočina are every Thursday and Sunday, from 8AM to 3PM. Please contact Mr. R. Ťapušík (+421 908 482 679 ) to arrange for an individual visit on other days. Pre verejnosť Cintorín je pre verejnosť otvorený vždy vo štvrtok a v nedeľu od 8:00 do 15:00 hodiny. Kontakt: 0908 482 679 (p. R. Ťapušík) Židovský cintorín v Nitre Je jedným z najväčších židovských cintorínov na Slovensku. Významná kultúrno – historická pamiatka. Dôstojné, k nebu sa týčiace, ale i vekom naklonené, žiaľ, aj vandalmi zničené kamenné dosky strážia pokoj zosnulých už vyše 250 rokov. Je v nich skamenená história židovskej komunity, ktorá tu oddávna žila a aktívne sa zapájala do spoločenského a hospodárskeho života mesta. Niť jej pôsobenia bola násilne pretrhnutá v tragických rokoch 2. svetovej vojny. V rokoch 1942 až 1945 bolo z Nitry a okolia odvlečených a v koncentračných táboroch umučených okolo šesťtisíc obyvateľov. Ich pamiatku pripomína pamätník, pri ktorom sa každoročne začiatkom leta koná smútočná tryzna. Podľa literárnych údajov je na židovskom cintoríne v Nitre vyše päťtisíc náhrobných kameňov. Mnohé z nich sú dokladom dobového kamenárskeho umenia. Ich tradičné tvary nesú na sebe znaky barokového a klasicistického umenia. Sú na nich vytesané životné osudy mnohých významných občanov, ale i jednoduchých pracovitých ľudí, ktorí dotvárali kolorit bývalej Nitry. Okrem hebrejských nápisov a znakov pripomínajúcich dvanásť izraelských kmeňov, sa na nich zachovali slovenské, maďarské aj nemecké texty, ktoré rozprávajú o ich životnej púti, spoločenskom postavení, zamestnaní a podobne. Pristavme sa s úctou pri jedinečnej pamiatke, ktorá sa stala pútnickým miestom pre zbožných Židov z celého sveta, pri tumbe – náhrobku učeného „zázračného“ rabína Ezechiela Banetha (1773 -1854), ktorý zomrel v povesti svätca.
Podobizeň zázračného rabína Ezechiela Banetha Pristavme sa pri honosnom náhrobku z čierneho mramoru v hornej, ortodoxnej časti cintorína, ktorý uctieva pamiatku nitrianskeho filantropa Jozefa Engela (1836 – 1905) a jeho manželky, ktorí celý svoj veľký majetok odporučili mestu a jeho obyvateľom. Čítame na ňom: „Tu je pochovaný Jozef ENGEL, ktorý sa dožil 71 rokov a zomrel 7. marca 1905. Bol geniálnym podnikateľom, ktorý nadobudol svoj majetok neúnavnou a poctivou prácou. Založil ustanovizne na šľachetné ciele a spolu so svojou manželkou podporoval chudobných. Poctou do stavu šľachtica bol odmenený za svoje zásluhy panovníkom. Židovská náboženská obec trúchli za svojím predsedom s početnými zásluhami, trúchli za ním rodina a priatelia, chudobní, vdovy, vdovci a siroty. Celé mesto si s pietou a úctou uchováva jeho slávne meno. Nech je naveky požehnaná jeho pamiatka!“
Filantrop Jozef Engel Pristavme sa pri hroboch potomkov slávnych rabínskych rodín, okrem iného dynastie Katzovcov, ktorí dali svetu múdrych učencov, položme kamienok na miesta posledného odpočinku významných právnikov, podnikateľov, lekárov, ktorí sa zaslúžili o hospodársky rozmach mesta. Pokloňme sa pri hrobe Eugena Dukesza, zakladateľa Sociálnodemokratickej strany v Nitre, či advokáta Dr. Szilágyiho, starostu Nitry v roku 1931. Ale aj pri hroboch viacerých generácií nemenovaných obyvateľov mesta a jeho okolia, ktoré dnes už nikto nenavštevuje. Na mnohé z nich po vojne pribudli kruté nápisy. Mená rodinných príslušníkov, ktorí prešli peklom holokaustu a neodpočívajú v rodnej zemi.
Hroby rabínov Katzových Pristavme sa…a čítajme. Pretože židovský cintorín je ako kniha, kronika, ktorá má čo povedať aj dnešnému obyvateľovi a návštevníkovi Nitry. Je to kus jej histórie, nenahraditeľné dedičstvo a je našou povinnosťou zachovať ho pre budúcnosť!